Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Kontrast (Frederick Alonso), ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Kontrast (Frederick Alonso) te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Kontrast (Frederick Alonso) zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. Elke communicatie via email, post, papier of telefoon (sms) mag gebruikt worden bij betwistingen.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte goedkeurd via email en een email terugzendt aan Kontrast (Frederick Alonso). Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kontrast (Frederick Alonso) niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijzen kunnen afwijken als er extra diensten werden gedaan. Deze extra diensten worden steeds digitaal opgenomen om als bewijsmateriaal voor te leggen bij betwistingen. Elke facturatie wordt op een eerlijke manier opgemaakt en wij verwachten van de klanten dat deze tijdig betalen wat voor ons motiverend werkt.

2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte. Indien meerdere diensten worden gedaan voor dezelfde klant, aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van zodra de eerste factuur werd betaald.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling
3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Kontrast (Frederick Alonso) haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 4. Levering
4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Kontrast (Frederick Alonso) niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico
5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Kontrast (Frederick Alonso) bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten
6.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is de klant 60% van het factuurbedrag verschuldigd. De overige 10% is betaalbaar op het einde van de supportperiode (vermeld in de offerte - standaard 1 maand). Afwijkingen hierop kunnen van toepassing zijn als dit via email is overeengekomen.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Kontrast (Frederick Alonso) (vermeld op alle facturen, offertes en website).

6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Kontrast (Frederick Alonso) een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Indien de eerste herinneringsfactuur niet werd betaald heeft Kontrast (Frederick Alonso) het recht zijn bewezen diensten offline te halen en de oude versie terug online te zetten. Het is schending van copyright indien een klant de bewezen diensten zou gebruiken zonder hiervoor te betalen.

6.4 Kontrast (Frederick Alonso) behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Ook gratis diensten of kortingen zullen vervallen bij niet betaling en uiteindelijk in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur
7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Kontrast (Frederick Alonso) te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen
8.1. Kontrast (Frederick Alonso) verbindt zich ertoe alle diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Kontrast (Frederick Alonso) zijn middelenverbintenissen. Kontrast (Frederick Alonso) is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant of omslachtige manieren van werken met derden. Wij verwachten duidelijkheid en goede communicatie met voorkeur ter plaatse bij de klant.

8.2. Kontrast (Frederick Alonso) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Kontrast (Frederick Alonso) zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Kontrast (Frederick Alonso) of een aangestelde. Wij doen beroep op servers door een externe organisatie die ons 98% online tijd garandeert. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn als het over server gerelateerde problemen gaat en doen er alles aan om onze klanten de zo best mogelijke service te geven.

8.3. De aansprakelijkheid van Kontrast (Frederick Alonso) met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Kontrast (Frederick Alonso). De totale aansprakelijkheid van Kontrast (Frederick Alonso), zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Kontrast (Frederick Alonso) werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kontrast (Frederick Alonso) het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Omwille van tijdsgebrek en afspraken kan er beroep worden gedaan op derden en zijn de voorwaarden van toepassing die door derden worden aangeboden.

8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Kontrast (Frederick Alonso) geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail of sms als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software
9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,...), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma's en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma's en halfgeleiders, geschreven code en ontwikkelingen online.

10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Kontrast (Frederick Alonso) ontwikkelde sites en web-applicaties.

10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Kontrast (Frederick Alonso) gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. In geval van grafische ontwerpen worden soms enkel de werkuren gefactureerd en niet de copyright van het ontwerp. In het laatste geval bezit de klant niet de copyright en heeft hij of zij enkel de werkuren betaald. Copyright kan altijd betaald worden indien gewenst aan de ontwerper (Frederick Alonso).

Indien de website evenwel foto's of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Kontrast (Frederick Alonso) werden gehaald van een website die online foto's en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto's en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Kontrast (Frederick Alonso) verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto's en illustraties.

10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Kontrast (Frederick Alonso) of een derde waarmee Kontrast (Frederick Alonso) hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Kontrast (Frederick Alonso), en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Kontrast (Frederick Alonso) ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Kontrast (Frederick Alonso) onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Kontrast (Frederick Alonso) waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Hostingdiensten & domeinnaam
11.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Kontrast (Frederick Alonso) samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Kontrast (Frederick Alonso) de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

11.2. De hostingdiensten worden door Kontrast (Frederick Alonso) aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Kontrast (Frederick Alonso) en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan Kontrast (Frederick Alonso) over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Kontrast (Frederick Alonso). Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn. Soms doet Kontrast ook beroep op maandelijkse betaling van de hosting en domeinnamen.

11.3 Kontrast (Frederick Alonso) is nooit aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

11.4 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Kontrast (Frederick Alonso) wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Kontrast (Frederick Alonso) van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Kontrast (Frederick Alonso) kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Kontrast (Frederick Alonso) eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Artikel 12. Aanlevering bronbestanden
12.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst
13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Kontrast (Frederick Alonso) het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie van de klant. Hierdoor komen ook andere projecten in gedrang en kan de verloren tijd en winst die anders kon worden gemaakt in rekening worden gebracht indien de rechter dit erkent.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Kontrast (Frederick Alonso) verleende diensten betalen, alsook de kosten die Kontrast (Frederick Alonso) moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Kontrast (Frederick Alonso) nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Kontrast (Frederick Alonso). Bovendien behoudt Kontrast (Frederick Alonso) het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht
14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Geruchten en leugens worden beschouwd als lucht en kunnen niet een reden zijn van betwistingen. Het ligt ook niet in onze aard om aan leugen te doen en nemen elke klant als onze beste vrienden.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens
15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Kontrast (Frederick Alonso), heeft Kontrast (Frederick Alonso) de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Kontrast (Frederick Alonso) persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer', i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie
16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Kontrast (Frederick Alonso) voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Kontrast (Frederick Alonso) en dat de uitvoerder dit mag gebruiken ter promotie. Meestal worden onze klanten hiervan per email op de hoogte gebracht.

Artikel 17. Overmacht
17.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Kontrast (Frederick Alonso) geen controle heeft, bevrijden Kontrast (Frederick Alonso), voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering, nalatigheid of schadevergoeding voor de klant.

17.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Kontrast (Frederick Alonso) tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden en Kontrast heeft het recht zijn onbetaalde diensten te verwijderen of een verbod op te leggen tot gebruik van een logo of ontwerp.

Artikel 18. Nietigheid
18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Kontrast (Frederick Alonso) en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Kontrast (Frederick Alonso). Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Dendermonde in België.

Algemene voorwaarden Kontrast (Frederick Alonso) v1.1 - januari 2015 tot heden.

 

Terug:

Terug naar startpagina.

Our Social Network.

KontrastKontrast 2017 ©

Your partner in Aalst - Belgium.

Mail: info at kontrast.in

Tel: +32 474192784

in in in in in fb tw google in